Jak długo są ważne skierowania lekarskie?
wg opinii prawniczej skierowania lekarskie ( poza nielicznymi przypadkami ) nie tracą ważności po 30 dniach od wystawienia.
 
 
Komentując sporną niejednokrotnie problematykę ważności skierowania lekarskiego, już na wstępie wskazać należy, iż żaden z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś żaden z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie określa maksymalnego okresu ważności skierowania. Stąd też przyjąć należy za ugruntowany w praktyce pogląd, zgodnie z którym skierowanie wydane w celu objęcia pacjenta dalszym leczeniem jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie świadczenia zdrowotnego. Brak jest zatem jakichkolwiek podstaw by ograniczać ważność skierowania lekarskiego do okresu 1 miesiąca czy nawet 1 roku kalendarzowego. Za uzasadniony należy uznać również wniosek, iż skierowanie lekarskie ważne będzie nawet w tych sytuacjach, gdy lekarz je wystawiający utracił następnie prawo wykonywania zawodu lekarza bądź też status lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wiarygodnym dla oceny ważności skierowania będzie tutaj moment jego wystawienia.
Niezależnie od wyrażonej wyżej reguły należy wskazać, iż zasada bezterminowej ważności skierowania lekarskiego (o ile rzecz jasna nadal istnieją względy medyczne uzasadniające udzielanie świadczenia zdrowotnego) doznaje jedynie dwóch istotnych wyjątków. Otóż zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 „WYKAZ ORAZ WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI LECZNICZEJ" do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej świadczeniobiorca chcący skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, powinien zarejestrować skierowanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia. Powyższe dotyczy jednak obowiązku rejestracjiskierowania i pozostaje bez związku z dalszym oczekiwaniem na udzielenie świadczenia rehabilitacyjnego. Ponadto, jak określa to wzór „Skierowania do szpitala psychiatrycznego" stanowiący załącznik  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego, skierowanie do szpitala psychiatrycznego jest ważne 14 dni od daty wystawienia, przy czym wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia i to w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.
 
 
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.